முனைவர் த.சத்தியராஜ் ம. த. (2017) “லூலூவின் நூலாக்க வழிமுறைகள்”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 3(9), pp. 32–41. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/129 (Accessed: 30 January 2023).