முனைவர் சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி ச. த. (2022) “பள்ளமோர்க்குளக் கோயில்களும் வழிபாட்டு முறைகளும்: History of Palla Morkkulam Temples and Rituals”, இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). India, 8(31), pp. 39–86. Available at: https://inamtamil.com/journal/article/view/104 (Accessed: 30 May 2023).