பா கவிதா, and முனைவர் ந. இராஜேந்திரன். 2022. “காலந்தோறும் கற்றல், கற்பித்தல்: Forever Learning and Teaching”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 7 (29). India:284-96. https://inamtamil.com/journal/article/view/85.