முனைவர் மூ. பாலசுப்பிரமணியன் முனைவர் மூ. பாலசுப்பிரமணியன். 2023. “அற இலக்கியப் பதிவுகளில் காமன் என்னும் தொன்மம் Khaman Myth in Moral Literature”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 9 (36). India:1-10. https://inamtamil.com/journal/article/view/249.