முனைவர் ச கண்மணி கணேசன் முனைவர் ச கண்மணி கணேசன். 2023. “குறுந்தொகை 156 ஆவது பாடல் - ஓர் ஆழ் நோக்கு Kurunthokai - 156th Poem - An Indepth Study”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (33). India:13-16. https://inamtamil.com/journal/article/view/232.