முனைவர் மு.ரா.மஜிதா பர்வின் முனைவர் மு.ரா.மஜிதா பர்வின். 2023. “திருக்குர்ஆன் கூறும் வானியலும் வான்சிறப்பும் Astronomy and Air Are Special According to Holy Quran”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (33). India:17-20. https://inamtamil.com/journal/article/view/231.