முனைவர் ஆ. சந்திரன் முனைவர் ஆ. சந்திரன். 2023. “இரட்டைக் காப்பியங்களில் மணிமேகலை பற்றிய செய்திகளின் பின்புல அரசியல் Iraṭṭaik kāppiyaṅkaḷil maṇimēkalai paṟṟiya ceytikaḷiṉ piṉpula Araciyal (Politics Behind the News about Manimegalai in a Double Epic)”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 9 (35). India:13-20. https://inamtamil.com/journal/article/view/229.