இரா. யசோதா இரா. யசோதா. 2022. “குறுந்தொகைப் பெண்பாற் புலவர் பாடல்களில் சமூகம் Society in Kurunthogai Womens Songs”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (32). India:70-76. https://inamtamil.com/journal/article/view/225.