முனைவர் சு. மோகனப்பிரியா முனைவர் சு. மோகனப்பிரியா. 2022. “பாரதிதாசனின் படைப்புகளில் பெண்நிலைவாதம் THE STATUS OF WOMEN RIGHTS IN BHARATHIDASAN’S POETRY”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (32). India:87-91. https://inamtamil.com/journal/article/view/223.