முனைவர் மோ.ஸ்ரீதர் முனைவர் மோ.ஸ்ரீதர். 2022. “தலயாத்திரையில் திருஞானசம்பந்தரின் அறநெறி Morality of Thirugnanasambandar on Thalayatra”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (32). India:125-29. https://inamtamil.com/journal/article/view/222.