கி. கண்மணி கி. கண்மணி. 2022. “வைரமுத்துவின் மூன்றாம் உலகப்போர் நாவலில் சமுதாயச் சிந்தனைகள் Social Thoughts in the Novel Vairamuthu’s Third World War”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (32). India:119-24. https://inamtamil.com/journal/article/view/221.