முனைவர் ஆ.நளினிசுந்தரி முனைவர் ஆ.நளினிசுந்தரி. 2022. “அம்மன்கிளி முருகதாஸின் சங்க இலக்கிய ஆய்வு Ammangili Murugadasin Sanga Ilakkiya Aaivu”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (32). India:114-18. https://inamtamil.com/journal/article/view/220.