பெ.ராஜா பெ.ராஜா. 2022. “சங்ககால நெய்தல்நில மக்களின் வாழ்வியல் பின்புலம் Neithal Land of Sangam Period and the Background of That People’s Life”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (32). India:107-13. https://inamtamil.com/journal/article/view/219.