முனைவர் மு.இராஜசேகரன் முனைவர் மு.இராஜசேகரன். 2022. “கலை இலக்கியங்களில் எதார்த்தவாதத்தின் தோற்றம் The Origin of Realism in Art and Literature”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (32). India:60-64. https://inamtamil.com/journal/article/view/214.