முனைவர் க. புவனேஸ்வரி முனைவர் க. புவனேஸ்வரி. 2022. “கல்மரம் நாவலில் கட்டிடத் தொழிலாளர்களின் நிலை Status of Construction Workers at ‘Kalmaram’ Novel”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (32). India:40-43. https://inamtamil.com/journal/article/view/213.