முனைவர் ஜா. அருணா முனைவர் ஜா. அருணா. 2022. “சங்க இலக்கியத்தில் குயவர்கள் Potters in Sangam Literature”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (32). India:55-59. https://inamtamil.com/journal/article/view/209.