ப.நவசக்திவேல் ப.நவசக்திவேல். 2022. “கானகன் நாவலில் காலனியம் Colonism in ‘Kaanagan’ Novel”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (32). India:30-34. https://inamtamil.com/journal/article/view/208.