முனைவர் ப.கிருஷ்ணமூர்த்தி முனைவர் ப.கிருஷ்ணமூர்த்தி. 2022. “கல்லாடம்: கவிதையும் காலமும் kallāṭam : Poetry and Its Age”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (32). India:16-21. https://inamtamil.com/journal/article/view/207.