முனைவர் லி. சிவகுமார் முனைவர் லி. சிவகுமார். 2022. “வேந்தர் எழுச்சியும் பூதநெறியும் Rise of Tamil Emperor’s and Bhuthaneri (Elementalism)”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 8 (32). India:35-39. https://inamtamil.com/journal/article/view/205.