முனைவர் அ. கோபிநாத் முனைவர் அ. கோபிநாத். 2022. “மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் பழந்தமிழ்ச் சமூகமும் அறச் சிந்தனைகளும் Ancient Tamil Society and Moral Values in Manimekalai”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (32). India:9-15. https://inamtamil.com/journal/article/view/204.