ஆ.மேரி இமாகுலேட் ஆ.மேரி இமாகுலேட். 2022. “புதுக்கவிதைகளில் மனித உரிமைகள் Human Rights in Modern Poetry”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 8 (32). India:3-8. https://inamtamil.com/journal/article/view/203.