Mani Arumugam, Mani Arumugam. 2023. “சங்க இலக்கியத்தில் பெண் படைப்பாளர்களின் பங்களிப்பு Contribution of Women Poets to Sangam Literature”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (33). India:5-12. https://inamtamil.com/journal/article/view/201.