முனைவர் இரா. குணசீலன் முனைவர் குணசீலன் இரா. 2023. “தமிழ் மின் உள்ளடக்கங்களுக்கான காப்புரிமைகள் Copyrights for Tamil E-Content”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8 (33). India:21-24. https://inamtamil.com/journal/article/view/197.