வெள்ளைவாரணனார் க.வெள்ளைவாரணனார். 2016. “தொல்காப்பியனார் காலம்: Tholkappiyar Period”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 2 (6). India:14-18. https://inamtamil.com/journal/article/view/150.