முனைவர் த.சத்தியராஜ் முனைவர் த.சத்தியராஜ். 2017. “லூலூவின் நூலாக்க வழிமுறைகள்”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 3 (9). India:32-41. https://inamtamil.com/journal/article/view/129.