பா க.; முனைவர் ந. இ. காலந்தோறும் கற்றல், கற்பித்தல்: Forever Learning and Teaching. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 7, n. 29, p. 284–296, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/85. Acesso em: 30 jan. 2023.