சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி ச. த. வள்ளலார் திருவருட்பா தெலுங்கு மொழிபெயர்ப்பு - பன்முகப்பார்வை Vallalar Thiruvarutpa Telugu Translation - Multiview. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 9, n. 36, p. 23–30, 2023. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/251. Acesso em: 2 mar. 2024.