முனைவர் மூ. பாலசுப்பிரமணியன் ம. ம. ப. அற இலக்கியப் பதிவுகளில் காமன் என்னும் தொன்மம் Khaman Myth in Moral Literature. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 9, n. 36, p. 1–10, 2023. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/249. Acesso em: 3 mar. 2024.