முனைவர் ச கண்மணி கணேசன் ம. ச. க. க. குறுந்தொகை 156 ஆவது பாடல் - ஓர் ஆழ் நோக்கு Kurunthokai - 156th poem - An Indepth Study. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 33, p. 13–16, 2023. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/232. Acesso em: 31 may. 2023.