முனைவர் மு.ரா.மஜிதா பர்வின் ம. ம. ப. திருக்குர்ஆன் கூறும் வானியலும் வான்சிறப்பும் Astronomy and air are special according to Holy Quran. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 33, p. 17–20, 2023. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/231. Acesso em: 30 may. 2023.