டே.எட்வின் சார்லஸ் ட. ச. தேறல் - அன்றும் இன்றும் USAGE OF ‘THAERAL’ - BEFORE AND NOW. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 65–69, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/226. Acesso em: 3 feb. 2023.