இரா. யசோதா இ. ய. குறுந்தொகைப் பெண்பாற் புலவர் பாடல்களில் சமூகம் Society in Kurunthogai Womens Songs. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 70–76, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/225. Acesso em: 30 jan. 2023.