முனைவர் இரா. ரவி ம. இ. ர. சங்ககாலத் திருமண புழங்குபொருள்கள் காட்டும் பண்பாடு SANGAM PERIOD WEDDING RITUAL OBJECTS SHOW CULTURE. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 77–80, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/224. Acesso em: 3 feb. 2023.