முனைவர் சு. மோகனப்பிரியா ம. ச. ம. பாரதிதாசனின் படைப்புகளில் பெண்நிலைவாதம் THE STATUS OF WOMEN RIGHTS IN BHARATHIDASAN’S POETRY. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 87–91, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/223. Acesso em: 24 mar. 2023.