முனைவர் மோ.ஸ்ரீதர் ம. ம. தலயாத்திரையில் திருஞானசம்பந்தரின் அறநெறி Morality of Thirugnanasambandar on Thalayatra. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 125–129, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/222. Acesso em: 24 mar. 2023.