கி. கண்மணி க. க. வைரமுத்துவின் மூன்றாம் உலகப்போர் நாவலில் சமுதாயச் சிந்தனைகள் Social thoughts in the novel Vairamuthu’s Third World War. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 119–124, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/221. Acesso em: 24 mar. 2023.