முனைவர் ஆ.நளினிசுந்தரி ம. . ஆ. அம்மன்கிளி முருகதாஸின் சங்க இலக்கிய ஆய்வு Ammangili murugadasin sanga ilakkiya aaivu. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 114–118, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/220. Acesso em: 24 mar. 2023.