பெ.ராஜா ப. சங்ககால நெய்தல்நில மக்களின் வாழ்வியல் பின்புலம் Neithal Land of Sangam Period and the Background of that People’s life. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 107–113, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/219. Acesso em: 24 mar. 2023.