முனைவர் தே.ஷீலா ம. த. சு. தமிழ்ச்செல்வியின் புதினங்களில் கல்வி மறுக்கப்பட்ட சிறுமிகளின் நிலை The Status of Girl child Denied Education in the novels of Su.TamilSelvi. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 97–100, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/217. Acesso em: 24 mar. 2023.