முனைவர் மு.புஷ்ப ரெஜினா ம. ம. ர. கம்பராமாயணம் - பாலகாண்டம் புலப்படுத்தும் சமூக, பண்பாட்டுப் புனைவுகள் Social and Cultural Legends that reveals in Kambaramayana Baalakaandam. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 81–86, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/215. Acesso em: 2 mar. 2024.