முனைவர் மு.இராஜசேகரன் ம. ம. கலை இலக்கியங்களில் எதார்த்தவாதத்தின் தோற்றம் The Origin of Realism in Art and Literature. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 60–64, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/214. Acesso em: 24 mar. 2023.