முனைவர் க. புவனேஸ்வரி ம. க. ப. கல்மரம் நாவலில் கட்டிடத் தொழிலாளர்களின் நிலை Status of Construction Workers at ‘Kalmaram’ Novel. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 40–43, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/213. Acesso em: 3 feb. 2023.