முனைவர் மு. முனீஸ்மூர்த்தி ம. ம. ம. மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் ‘ஊழ்’, ‘ஊழ்வினை’ : படிநிலை வளர்ச்சி The Hierarchical Development of the concept of ’OOZH’ and ’OOZHVINAI’ in Manimegalai Epic. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 44–49, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/212. Acesso em: 2 oct. 2023.