முனைவர் ஜா. அருணா ம. ஜ. அ. சங்க இலக்கியத்தில் குயவர்கள் Potters in Sangam Literature. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 55–59, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/209. Acesso em: 30 nov. 2023.