ப.நவசக்திவேல் ப. கானகன் நாவலில் காலனியம் Colonism in ‘Kaanagan’ novel. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 30–34, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/208. Acesso em: 3 feb. 2023.