முனைவர் ப.கிருஷ்ணமூர்த்தி ம. ப. . கல்லாடம்: கவிதையும் காலமும் kallāṭam : Poetry and its Age. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 16–21, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/207. Acesso em: 3 feb. 2023.