முனைவர் லி. சிவகுமார் ம. ல. ச. வேந்தர் எழுச்சியும் பூதநெறியும் Rise of Tamil Emperor’s and Bhuthaneri (Elementalism). இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 35–39, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/205. Acesso em: 30 nov. 2023.