முனைவர் அ. கோபிநாத் ம. அ. க. மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் பழந்தமிழ்ச் சமூகமும் அறச் சிந்தனைகளும் Ancient Tamil Society and Moral Values in Manimekalai. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 9–15, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/204. Acesso em: 24 mar. 2023.