ஆ.மேரி இமாகுலேட் ஆ. இ. புதுக்கவிதைகளில் மனித உரிமைகள் Human Rights in Modern Poetry. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 32, p. 3–8, 2022. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/203. Acesso em: 24 mar. 2023.