முனைவர் இரா. குணசீலன் ம. க. இ. தமிழ் மின் உள்ளடக்கங்களுக்கான காப்புரிமைகள் Copyrights for Tamil e-Content. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 8, n. 33, p. 21–24, 2023. Disponível em: https://inamtamil.com/journal/article/view/197. Acesso em: 30 may. 2023.